Furnes bygdebok bd.1 1941 Side 151

 

ÅSET SØNDRE Gnr. 214. bnr. 1

Aset, garden ved åa, elva, hører med til de første som ble ryddet oppe i Nybygda. Rydningsbrevet ble skrevet ut i 1753. Rydningen lå under kronen, til den ble solgt til sjøleierbruk i 1798. 12/8 1774 ble rydningen skyldsatt for 5 sk. Ved skyldsettinga tok en med i rekninga at det var bra muligheter til å rydde jord der. Etter at Kjeldørret, bnr. 3, var skilt ut i 1832, ble skylda i 1838 satt til 1 dr. 4 ort 8 skl. Bækkelund, bnr. 4, ble solgt unna alt i 1818. men først skyldsatt i 1846. Senere ble Faldengen, bnr. 5, og Åset nordre, bnr. 6, skilt ut i 1863, og etter dette ble skylda i 1886 satt til 2 mark 4 øre. Ved skyldsettinga het det at jorda var god, men i 1866 at den var 5. klasses. Det er sandaure. Til forskjellige tier ble det sådd, satt og avlet følgende antall tønner:

 
År  1774 1782 1832 1846 1863 1866 1875
Korn sådd 1 5/8 1 3/8 7 5 5 2 1/2 2 5/8
Korn avlet 7 1/2 5 1/2 22 1/2 15 1/2 30 12 1/2
Poteter sådd       3 7 4 3
Poterer avlet       13 49 20  
Mål dyrket 5   20 25 25 12  

I tillegg til utsædmengda i 1774 kom «grov sæd og sveland». — Det er sagt at det var mye brukt på Åset å brenne teigene, helst på pins-kvelden, og etterpå ble det sådd havre der de hadde brent. De grov ned såkornet med hakke «så dem mest gikk med». Havrehalmen ble da nesten jamlang med rughalmen. — Kålhage blir nevnt på Aset i 1821. Av høy var det i 1774 30—40 sommerlass. I 1832 var det 20 mæ¬linger slåttland og 30 skpd. høy, i 1846 30 mælinger og 50 skpd., i 1863 40 mælinger og 100 skpd. og i 1866 48 mål naturlig eng og 24 skpd. høy. Lauv var det nok av og hamn heime og i almenningen. — Til forskjellige tier ble det fødd:

År 1774 1832 1846 1863 1866 1875
Hester 1 2 2 3 1 1
Storfe 1 9-10 12 9 3 4
Sauer 5-6     20 6 6

Attåt disse dyra ble det i 1863 fødd 15 geiter — I 1866 lå det en del lauvskog til garden — Ved Faldengfallet har Aset hatt bekkekvern. I 1875 hadde garden 1 husmann, som bodde på Åsettajet, der det ble sådd 1 t. korn og 1 skp. havre til grønnfor, satt 1 t. poteter og fødd ku, kalv og 2 sauer. Bastue og smie blir nevnt på garden i 1805.

Nils Olsen
xKlikk, for å vise mer om:
, f. omkr. 1717, bgr. 28/2 1794, fekk rydningsbrev på Aset 14/9 1753. Tidligere hadde han visstnok bodd på Valsigeie. Han var g. m. Siri Håkensdtr., f. omkr. 1709—13, bgr. 20/4 1802. De hadde en son, Ole. som senere brukte rydningen.

Ole Nilssen
Klikk, for å vise mer om:
, f. omkr. 1746, d. 7/8-1832, fekk rydningsbrev 21/6-1768 og brukte så en del av plassen ved sia av far sin. Ved skyldsettinga hadde begge oppsitterne de husa de trengte, og disse var da i noenlunde stand, når en unntar låven til Ole, for den var liten og ubrukelig. 29/4-1775 fekk Ole bygselseddel på hele Aset. I 1782 het det at han var fattig; men 31/12-1798 betalte han 100 rdr. for eiendommen og fekk kongeskj. 25/9-1799, tgl. 13/12- 1804. Kort etter overlot han halve garden til sonen sin. I 1818 solgte så Ole unna plassen Åsetstuen, det senere Bækkelund, og samme året skilte han seg og av med resten av garden. I 1782 hører vi ellers om Ole at han for med elgjakt i den forbudte tia. 6/11 1765 ble han 1 g. m. Anne Olsdtr., f. omkr. 1738, bgr. 27/10-1810.

Av barn kjenner vi:
1. Helvig, dpt. 22/12 1765, ved Amund Johansen Jevanoleie, mor til Johannes Amundsen, senere bruker av Bækkelund. Helvig ble sia g. m. Kristian Hanssen, ei ti på Aseteie.
2. Anders, dpt. 12/4 1770, bgr. 19/8 s. å.
3. Anders, dpt. 20/10-1771, som senere brukte Aset.

10/1 1811 ble så Ole 2 g. m. enka Marte Hansdtr. Helseteie frå Veldre, f. omkr. 1767, d, 11/7 1832.
Etter 1. ekteskapet hadde hun ei dotter. Kari Larsdtr., f. omkr. 1788, g. m. Pål Eriksen Kirkebyeie.

Arne Johannessen Mauset søndre fekk skj. på 2 ½ sk. i Aset 29/12-1818, tgl. 3/2-1819, mot 80 spdr. og føderåd til Ole og Marte. Arne solgte eiendommen etter 3 år, og de to gårdpartene ble da samlet på ei hand att.

Anders Olsen
xKlikk, for å vise mer om:
, dpt. 20/10 1771, d. 19/6 1832. fekk skj. på 2 1/2 sk. i Aset 19/3-1805 mot 156 rdr. og føderåd til foreldrene, frå den tia de ga opp bruket av resten av garden. Ved skj. av 4., tgl. 5/4-1821, ble Anders og eier av den andre gårdparten mot 70 spdr. til Arne Mauset og før nevnte føderåd til foreldrene. Kort før han døde solgte Anders unna Kjeldørret. Ved skiftet etter Anders 14/12-1832 ble arvetomta tatt til inntekt for 470 spdr. Løsøret var da solgt for 10 spdr.. og til enka og barna ble det 235 spdr. 15/11-1803 ble Anders g. m. Rangdi Larsdtr. Haug frå Ringsaker, d. 23/1-1858, 9/6 1837 2 g. m. Hendrik Pedersen Asdal.

Av barna til Rangdi og Anders kjenner vi:
1. Ole, som tok over etter far sin.
2. Lars, f. 17/2 1807, bgr. 19/5 s. å.
3. Lars, f. 15/12 1808, bgr. 10/8 1811
4. Lars. f. 16/10 1811.
5. Ingebår. f. 5/10 1815.
6. Arne, f. 16/4 1819, senere på Pinnerudbakken.
7. Agnete, f. 20/10 1822, g. m. Ansten Anderssen Sandbakken.

Ole Anderssen
xKlikk, for å vise mer om:
, f. 2/2 1805, d. 24/3 1861, tok over garden ved skiftet etter faren i 1832, og mor hans fekk føderåd. 8/2 1833 ble Ole g. m. Kari Dafffindsdtr. Tørudstad frå Veldre, f. 1812. 2 år etter Ole var død solgte Kari unna Faldengen. Samme året lot hun en av sønene (Anders) sine ta over Aset nordre, og etter nye to år lot hun en annen av sønene ta over Aset søndre. Men et par år senere tok Kari sjøl over den sure garden att.

Av barn kjenner vi:
1. Anders, f. 11/10-1833, d.3/4-1840.
2. Dortea, f.1/2-1836.
3. Andreas, som tok over etter mor si.
4. Anders, første eieren av Aset nordre.
5. Randine, f. 10/4-1844, 9/3-1865 g.m. Johannes Pålsen Slåtmyrbakken.
6. Olea, som tok over Aset nordre etter broren.
7. Hedevig, f. 11/1-1850, senere g. i Oslo.
8. Karen, f. 30/6-1853. Senere g. i Oslo.
9. Ole, f. 29/8-1856, senere i Oslo, der han druknet.

Andreas Olsen
xKlikk, for å vise mer om:
f. 10/8-1838, fekk skj. 3., tgl. 4/3-1865 mot å ta over heftelser til et beløp av 250 spdr. og re ut føderåd til mor si til en årlig verdi av 35 spdr. 66 skl. I handelen fulgte det med løsøre for 40 spdr. 2 år senere ble Andreas dømt for å ha tatt noe staur frå Mausetholen i almenningen. Mor hans tok da over garden att, men Andreas ble ved å bo her. 3/11 1863 ble han g. m. Berte Pålsdtr.x Stokset vestre, f. 18/4 1839.

Av barn kjenner vi:
1. Karen. f. 11/9 1869, 5/4 1893 g.m. Ludvig Anstensen Sandbakken.
2. Gustav, f. 18/7-1872, g.m. Cicilie Mathilde Olsen f. 13/2-1873 ei ti eier av Aset nordre, senere i Oslo.
3. Arnt, f. 15/3-1875, d. 18/2-1897, ei kort ti eier av Aset nordre.
4. Peter, f. 6/1-1878, g.m. Karen Elise Aaseth f. 8/2-1873, ei ti eier av Aset nordre, senere verkstedarbeider i Oslo.
5. Anna, f. 25/11-1880, d. 11/7-1936 ug.

Kari Daffindsdtr. fekk skj. 4/4-1867 mot 390 spdr. 75 skl. 11/6 s. å. ble garden solgt ved auksjon. Elias P, Stokset fekk tilslaget, men overlot budet til Johannes Eriksen Lundby
xKlikk, for å vise mer om:
f. 1830, d. 14/1-1890, som fekk auksjonsskj. 20/6-1867 mot 330 spdr.

Av barn kjenner vi:
1. Even Johannesen Lundby f. 28/7-1856, d. 6/5-1949

Even Johannesen Lundby, g.m. Karoline Knudsdatter f. 1864

Av barn kjenner vi:
1. Johannes Evensen Lundby f. 1888,  d.1919, neste bruker.
2. Knut Lundby f. 14/12-1891, d.2/9-1979 g.m. Torgei Vik f. 3/4-1895 d. 19/2-1986
3. Signe Lundby, Furnes, f. 30/11 1895,27/8 1918 g. m. Simen Ilseng , f. 22/1 1892,

Johannes Evensen Lundby, g.m. Aagot Buttekværn Lundby, f. 8/1-1889, d. 2/11-1918

Av barn kjenner vi:
1. Karin Buchholz, f. 24/1-1912, d. 19/6-1992 g.m. Sven Bulchholz d. 19/12-1996 Natal, South-Africa
2. Gerd Dobloug, f. 28/2-1915, d. 2/1-1985 g.m. Anstein Erling Doubloug, f. 1903, d. 25/3-1994
3. Aase Opsal, f. 3/6-1017, d. 25/10-19981 g.m. Jørgen Opsal, f. 28/10-1985, d. 10/11-1999

I følge skjøte av 7/5-1917 har selgeren Even Lundby (1856-1949) forbeholdt seg og hustru føderåd: dvs. sønnen Johannes Evensen Lundby overtar Aaset søndre Johannes Evensen Lundby og Aagot`s bo av 3/2 tgl. 7/2-1923 til døtrene Karoline, Gerd og Åse Lundby

Forpakningskontrakt av 17/8-1957 til Olav Sollerud fra Karin Buchholz, Gerd Doublog og Aase Opsal

Skjøte 19/12-1965 fra Gerd Dobloug og Aase Opsal til Karin Buchholz, f. 24/1-1912

Skjøte 20-5-2002 til Tore-Anstein Dobloug, f. 19/5-1927