Furnes Bygdebok bd.1 1941

MAUSET NORDRE

Gnr. 213, bnr. 3

Denne gårdparten ble skilt frå Mauset søndre i 1752, og skylda ble satt til y2 h. I 1826 ble gårdparten delt, da Mauset mellem, bnr. 4, ble skilt ut. Etter dette ble skylda i 1838 satt til 2 dr. 1 ort 9 ski. Frå 1886 var så skylda 2 mark 84 øre.
I 1866 het det at garden var frostlendt og jorda 5. klasses. Det er leire og sand. Det nevnte året var det 24 mål dyrket og 48 mål naturlig eng. Det ble sådd 4 t. korn, satt 5 t. poteter, avlet det femdobbelte og av høy 24 skpd. Lauv var det nok av. Garden hadde noen mål hamn heime, men og hamn i almenningen; og det lot seg fø 1 hest, 5 kyr og 10 sauer. I 1875 ble det sådd 4 pd. grasfrø. Av skog var det i 1866 nok til husbruk. — Garden har hatt sløefiske i Lera.
— Av hus blir det nevnt en ny stuebygning i 1786.
Ved kontrakt av 17/4, tgl. 11/12-1809, fekk Carsten Anker, eier av Eidsvoll og Feiring jernverker, frihet til å bryte sandstein til masomnene sine på Mauset nordre, mot at han betalte 40 rdr. i årlig avgift. 15/8 1823 ble steinbruddet taksert for 200 spdr. Da senere jernverket ble lagt ned, ble det og slutt med steinbrytinga.

Nils Jørgensen, f. omkr. 1719, bgr. 26/1 1798. tidligere på plassen Tufs i Ringsaker og 8 år på Kongsberg, fekk skj. pa Mauset nordre 6„ tgl. 7/4 1752. mot 205 rdr. Samme året la Nils an sak mot oppsitteren på Rør i Veldre, der svigermor hans hadde bodd og hatt odel. Nils gjorde krav på Rør. men fekk ikke medhold av dommeren. Mauset brukte han i 34 år. til den eldste sonen løste ham av.
14/4 1746 ble Nils g. m. Johanne Anstensdtr. Gålås øvre. dpt 16/3 1718 bgr. 1756. Ved skiftet etter henne 4/1 1757 ble arvetomta tatt til inntekt for 205 rdr., som ble delt mellom kreditorene.

Av barn kjenner vi:
1. Ansten, som tok over etter far sin.
2. Johanne, g. m. Jens. far til Johanne Holen.
3. Eli, f. omkr. 1750. bgr. 2/2 1755.
4. Hans. dpt. 3/4 1752.
5. Jørgen, dpt. jan. 1754, bgr. 9/11 1777.

- - 8/3 1757 ble så Nils 2 g. m. Kari Andersdtr. f. omkr 1726 bgr. 25/5 1807.

Av barna deres kjenner vi:
1. Mari, dpt. 28/9 1760, 4/3 1786 g. m. Håken Larssen Asdal.
2. Anders, dpt. 4/4 1763, senere på Sveen 4/4 1793 g. m. Ingebor Kristoffersdtr.
3. Mons, dpt. 9/2 1766, senere på Mælumsæteren, 16/9 1788 g. m. Berte Kristoffersdtr.
4. Tvillingsøstra Siri.
5. Johanne.
6. Lars.

Ansten Nilssen, f. omkr. 1752. d. 2/1 1831. fekk skj. 3.. tgl. 4/7 1786. mot 560 rdr. og føderåd. Da han så ga frå seg bruket, ble dette delt mellom to av sønene hans.

9/6 1786 ble Ansten g. m. Lisbet Jensdtr. Gillund frå Stange, f. omkr. 1754. d. 2/7 1832.

Mauset
Mauset

 

Av barn kjenner vi:
1. Nils, første brukeren av Mauset mellem.
2. Jens, f. 2/4 1791, g. m. Johanne Monsdtr. Kroksti i Veldre.
3. Rangdi, f. 4/11 1792, bgr. 1/8 1811.
4. Johannes, som tok over Mauset nordre.
5. Johanne, f. 14/2 1798, g. m. Ole Jenssen Lien.

Johannes Anstensen, f. 24/9 1795, frå 1818 ei ti i Ringsaker, fekk skj. 10/6, tgl. 4/7 1826, mot 200 spdr. og halvparten av føderådet til foreldrene. I 1832 kjøpte han Slåtten søndre. Av Mauset nordre sto han som eier i 13 år. I 1860 var han på Præsterud (i Ringsaker?). Johannes var g. m. Marte Johansdtr.,

og av barn kjenner vi:
1. Lisbet, f. 18/3 1827, 9/1 1851 g. m. Hagen Eriksen Nyborg i Brøttum.
2. Karen, f. 19/6 1829.
3. Eli, f. 30/6 1833.
4. Ingebret, f. 24/6 1837.

Knut Daffindsen fra Tørudstad, Veldre, f. 1818, d. 1/2 1880, smed, fekk skj. 9/4, tgl. 3/5 1839, mot 500 spdr. og føderåd til svigerfaren, Mons Hovtorsen Sørlunden, f. omkr. 1783, d. 29/8 1845. I 1864—67 åtte Knut halve Bækkevold. Mauset nordre solgte han att etter 27 år. og bodde senere hos ei dotter på Faldengen.
4/1 1839 ble Knut g. m. Berte Monsdtr. Sørlunden. f. 5/11 1811, d. 1/12 1868.
På dette viset ble Knut eier av Sørlunden, men solgte denne eiendommen att i 1850.

Av barna til Knut og Berte kjenner vi:
1. Dortea, f. 13/6 1840, senere på Faldengen, g. m. Mikkel Rørshagen i Veldre.
2. Tvilling­søstra Berte, g., d. på Åmund.ud.
3. Agnete, f. 9/6 1843, g. m. skredder Lars Simensen Vold, senere i Amerika.
4. Marte, f. 1/10 1845, senere i Amerika.
5. Tvillingsøstra Kari, 28/3 1871 g. m. Erik Olsen Grini, senere på Hadeland.
6. Matias, f. 10/6 1848, d. 28/9 1871.
7. Johannes, f. 27/2 1851, senere på Hovde-dalen, 12/4 1881 g. m. Gunnor Nilsdtr. Lillehovde.
8. Børre, f. 28/5 1854, d. ug.
9. Andreas, f. 2/2 1857, smed på Indgjerdingen, g. m. Randi Hansdtr. Møistad-føderåden.

Paul Gundersen Bækkelund, f. på Kårtorpeie 8/4 1837. d. 23/4 1894, 1860 på Annerudeie, fekk skj. 26/10, tgl. 5/11 1866, mot 650 spdr. til kreditorene hans Knut. Samme året kjøpte Paul og gårdparten Syljulien. Ved kontrakt av 23/4, tgl. 5/5 1870, ga han Mikkel Ødegården rett til hogst i et skogstykke i 15 år mot 15 spdr.
8/10 1860 ble Paul g. m. Kari Johannesdtr. Bækkelund, 16/10 1838. Etter Paul var død solgte Kari garden til Mathias Kristoffersen Pinnerudeie og flyttet sjøl til Bryn ved Oslo.

Av barna til Kari og Paul kjenner vi:
1. Julie, f. 21/1 1862, 25/3 1885 g. m. svensken Lars Larsson, senere på Bryn.
2. Pauline, f. 22/3 1865, 25/3 1885 g. m. Ole Anderssen Torsætereie, Veldre.
3. Gunder, f. 22/12 1867, d. 30/7 1873.
4. Gunår. f. 27/2 1870, senere på Bryn, g.
5. Gina, f. 21/8 1876. ug.
6. Karen. f. 21/12 1878, senere ved Oslo.
7. Peder, f. 14/11 1881, senere ved Oslo.
8. Arnt. f. 8/4 1885, d. 2/2 1886.

Kort før Kari solgte garden i 1896, ble Sandaker, bnr. 9. skilt ut. Tre år etter at Mathias Kristoffersen var blitt eier av Mauset, ble og Stenseng, bnr. 10, skilt ut. Etter at han så hadde kjøpt til Mauset mellem i 1910, brukte Mathias garden til 1931, da sonen Johannes tok over mot 16 000 kr. og føderåd.