Furnes bygdebok bd. 1 side 163/164 gitt ut av Furnes historielag 1941, med tillegg.

Sandbakken (Sannbakken)

Gnr. 217 (2014: 0412-705/1 og 2)

Ved Kvilheim Sag, Nybygda, Furnes

Sandbakken, Nybygda

Sandbakken, oversikt

Omkr. 1772 fekk brukeren av Øverkvern lov av fogden til å rydde ei slåtteng og noe vår- og høsthamn for buskapen sin oppe i almeningen. Da denne jorda, det senere Slåttene, var gjerdet inn, ble det i, 1779 satt en mann der til å ha oppsyn med enga, og denne mannen fekk sjøl lov til å rydde noe jord og bygge for eien rekning like nord for enga. 13/12 1786 fekk han og skriftlig bevil­ling til å holde fram med arbeidet sitt, rydde, bygge og «oppelske» plassen, mot å betale kongen 48 ski. årlig i husmannsskatt. En reknet med at jorda var så pass god at en ved strevsomt arbeid og vinnskipelighet kunne nå så langt at en med ti og stunder kunne få skyldsatt plassen.

Mellom eieren av Øverkvern og husmannen på Sandbakken ble det 12/5 1787 satt opp en kontrakt som forpliktet sist nevnte til å betale først nevnte 1 rdr. årlig og arbeide for ham mot betaling når det ble forlangt. Husmannen søkte nok å vri seg unna disse pliktene, men ble i 1788 dømt til å rette seg etter kontrakten. Da denne ble tinglest 2/7 1787 hadde forresten og almuen protestert mot at eieren av Øverkvern skulle ha rett til å kreve avgift av en rydning som var gjerdet inn av almenningen. — I 1796 ble så husmannen stemnet for kontraktbrudd att, men nå hadde en son av den første husmannen tatt over rydningen, og retten gikk ikke med på at denne nye brukeren var bundet av den gamle kontrakten. — Sandbakken ble solgt til sjøeierbruk i 1847.

I 1798 het det at skylda var 1 sk., men 14/8 1810 ble skylda satt til 1,5 sk. Frå 1838 var så skylda 3 ort 17 ski. og frå 1886 1 mark 11 øre.
I 1866 het det at plassen lå vanskelig til, at den var tungbrukt og jorda 6. klasses. Det var da 11 mål åker og 48 mål naturlig eng. Det ble sådd 2,5 t. korn, satt 6 t. poteter, avlet henholdsvis 10 og 20 t. og av høy 15 skpd. Hamn var det heime og i almenningen. — I 1798 ble det fødd 2 kyr og 5 sauer, i 1817 1 hest og 3—4 kyr, og i 1875 3 kyr, 2 sauer og 2 geiter. — Til garden hørte det og litt lauvskog.
Johannes Olsen Simenstad frå Ringsaker, f. omkr. 1744, d. 26/6 1832, var den første som ryddet og bygde her på plassen. Han var g. m. Åste Håvelsdtr Skjerpeneie, f. omkr. 1731, bgr. 3/5-1799. En son tok over gardsbruket etter dem.

Nils Johannessen på Grinieie, Ringsaker i 1770, d. 16/5 1836, fekk nå rydningsbevilling 27/9, tgl. 12/12 1794, på de samme vilkåra som faren.
I 1798 bød Nils 20 rdr. For rydningen; men det kom ikke til noen handel før 50 år senere. I 1817 het det ellers om Nils at han var «en hældig Skytter, som for Vilt skal indsamle flere 100 rbd. Aarligen.» Det året søkte han ellers om å få slippe fri for vegarbeid m. m.

Nils var g. m. Kari Børresdtr., f. omkr. 1779, bgr. 7/2 1851. Av barn kjenner vi Johannes, f. 20/11 1814, d. 5/7 1845. Som enke brukte Kari eiendommen i flere år, og ved kongeskjøte av 8/9 1847, tgl. 16/3 1848, ble hun sjøleier mot 100 spdr. og — for framtia — en årlig avgift som svarte til verdien av 3% skp. bygg. Etter at Kari var død, ble eiendommen solgt av den eneste arvingen, en Mikkel Anderssen.

Ansten Anderssen
Klikk, for å vise mer om:
, f. i Veldre 1817, ei ti på Spikdaleie, fekk skj. 19/3, tgl. 4/4 1853, mot 100 spdr. 2/6 1868 ble så Sandbakken solgt ved auksjon, men to år senere forpaktet Ansten garden av den nye eieren. Ansten var g. m. Agnete Andersdtr. Åset, f. 20/10 1822, d. 15/3 1897.

De fekk 9 barn:
1. Randine, f. 17/3 1844, 2/2 1871 g. m. Mikkel Olsen Lillevold f. 1832 , 19/11 1875 g.m. Nils Mikkelsen f. 2/8 1855
2. Anders, f. 11/10 1851, emigrert til Amerika.
3. Elinde, f. 20/9 1854, d. 3/3 1869
4. Agnete, f. 15/2 1857, emigrert til Amerika.
5. Lise, f. 14/3 1859, emigrert til Amerika.
6. Antonette, f. 26/6 1861, g. m. Jens Sætre, Brumunddal.
7. Ingeborg, f. 21/2 1864.
8. Ludvig, f. 17/6 1866 d. 4/4 1867.
9. Ludvig, f. 2/11 1868, senere bruker av Sandbakken, 5/4 1893 g. m. Karen Andreasdtr. Aset søndre.

Ole Olsen Faråsen i Veldre kjøpte Sandbakken ved nevnte auksjon for 220 spdr og fekk skj. 26/6, tgl. 4/7 1868; men ved kontrakt av 14/6. tgl. 20/10-1870 forpaktet han bort eiendommen til Ansten mot 13 spdr. i årlig avgift.

Enken etter Ole Olsen Faråsen selger sandbakken til Ludvig Sandbakken datert 30 april, tgl. 6.nov 1888 for kr. 1600,-

Ludvig Sandbakken
Klikk, for å vise mer om:
selger sandbakken skj. 16/7 tgl, 1/8-1925 til Ole Pedersen Nyhus på Stokkset vestre for kr. 13800,-

se Stokset vestre