Bygdeboka for Veldre utgitt av Veldre historielag 1974

Tørudstad

Gnr. 80 - Bnr. 1

Som mange andre garder i Veldreåsen i Brumundelvas dalføre, var også denne ryddet i kongens almenning og tilhørte derfor ham — administrert av fogden på hans vegne. Imidlertid ser det ut til at flere gård­parter av eiendommen ble innløst på slutten av 1500-tallet.

Tidligere eiere

Neste beboer var Ole Michelsen, g. m. Anne Iversdtr.
De hadde datteren: Marthe (f. 1796).

Daffind Evensen
xKlikk, for å vise mer om:
(f. 1753, d. 1839) var bruker på Tørudstad fra 1800.
Han var g.m. Anne Knudsdtr. (f. 1782, d. 1874). De fikk ikke skjøte før i 1805 av Ole Michelsen; kjøpesum var 799 rd. (se Stordal).

Deres barn var:
1. Even Daffindsen (f. 1803, d. 1811)
2. Marthe Daffindsdtr. (f. 1807, d. 1811)
3. Knud Daffindsen (f. 1809, d. 1811)
4. Kari Daffindsdtr. (f. 1811), g. m. Ole Andersen Åseth, Furnes.
5. Even Daffindsen (f. 1815, d. 1881), bruker på Tørudstad.
6. Knud Daffindsen (f. 1818, d. 1880), bruker på Mauset Nordre 1839-1866
7. Marthe Daffindsdtr. (f. 1821)

Daffind solgte garden i 1834 for 350 spd. + føderåd til sønnen Even Daffindsen, g. m. Tonette Paulsdtr. (f. 1809) fra Nes.

Deres barn var:
1. Deoline Evensdtr. (f. 1840, d. 1941), ug. pensjonist.
2. Børre Evensen (f. 1842), g. m. Marthe Andersdtr. Thorsæter.
3. Pauline Evensdtr. (f. 1844), g. m. Hans Olsen Bjerke, Furnes.
4. Anton Evensen (f. 1846), flyttet i 1870 til Kristiania.

Even Daffindsen bortforpaktet garden for 5 år ved kontrakt i 1843 til Christopher Hansen. I 1851 kjøpte Even et stykke av almenningen som han la til garden. Han brukte garden med hjelp av sin sønn Børre til sin død i 1881. Enken Tonette Paulsdtr. og øvrige arvinger solgte Tørudstad og Tørudstadstykket i 1882 for 4000 kr. + føderåd til lærer Even Johan­nessen Hatterud (se Trettsveen), g. m. Ingeborg Larsdtr. (f. 1842).

For­uten de sju barna de hadde med seg fra Trettsveen fikk de tre til på Tørudstad, nemlig:
1. Ole Evensen (f. 1881), handelsreisende, d. i Oslo.
2. Inga Evensdtr. (f. 1884), g. m. gbr. Hans Støverud.
3. Lovise Evensdtr. (f. 1887), g. m. lagersjef Bernt Bjerke, Oslo.

Men landbrukskrisen hadde også nådd denne garden, og ved auksjons-skjøte i 1904 ble den solgt for 7500 kr. inkl. Tørudstadstykket til Kristian Andersen (f. 1860, d. 1928) fra Enger i Løten. Retten i Pihlske Sameie hadde lærer Hatterud beholdt og solgte den til Kristian Andersen Bak­ken i 1909 for 50 kr. Kr. Andersen var g. m. Berthe Marie Johannesdtr. Bakken. Etter Kristians død utstedte hun i 1929 skjøte på Tørudstad m/ Tørudstad-stykket til sønnen Adolf K. Tørudstad (f. 1898), g. m. Gudrun Alfhild Bjerkan (f. 1898).

Deres barn:
1. Jorunn Tørudstad (døde i ung alder)
2. Mildrid Kristine Tørudstad (f. 1930)
3. Synnøve Andora Tørudstad (f. 1932)
4. Gudrun Helena Tørudstad (f. 1935)
5. Frida Norena Tørudstad (f. 1940)

Bebyggelsen besto i 1930—40-åra av 6 bygninger: hovedbygningen, som var meget gammel og tømret i to etasjer, ble revet i 1917, og ny ble oppført. Føderådsbygningen, eldre, ble ombygd i 1920; fjøs og låve ble oppført av Even Hatterud i 1903; dessuten en bod, skåle og stabbur. Jordveien var ca. 55 mål dyrket, annet jordareal ca. 40 mål og skog med havn ca. 230 mål. Garden hadde seter på Grøna, men den benyttes ikke lenger. Det har antakelig vært drevet kalkbrenneri her, som tilfellet er med Haugli og Molstad. Tørudstad-Stvkket m/ Tørudstad-Gjerdmgen

Gnr. 81 – Bnr. 1

Også ved Tørudstad ble det i 1848 skylddelt et stykke av almenninge, men i dette tilfelle var motiveringen litt annerledes: til matrikkelens forbedring, ikke forøkelse. Hensikten synes imidlertid å ha vært den samme, nemlig å frata bonden den fri avbenyttelse av området nærmest hans eiendom og derved tvinge ham til å kjøpe stykket — og selvfølgelig skaffe mere inntekt i statskas­sen.

Stykket ble dernest solgt i 1851 fra almenningen til brukeren på garden, Even Daffindsen for 3 spd. + 90 sk. Even lot skylddele et stykke av dette stykket igjen i 1877.
Det fikk navnet Tørudstad-Gjerdingen med matr. nr. 81, b.nr. 2.

Tørudstad-stykket fulgte nå garden i 1882 fra Even Daffindsens enke og arvinger til skoleholder Even Hatterud;
fra hans bo til Kristen Andersen ved gardsalget i 1904 og videre ved skj. fra Berte Marie Tørudstad i 1929 til Adolf K. Tørudstad. Tørudstad-Gjerdingen ble solgt av E. Daffindsen i 1878 til Gulbrand Gulbrandsen for 160 kr.;
 i 1909 fra Johannes Nilsen Nystuen til Ole Mik­kelsen Gimse med Stordal for 1000 kr. Retten i Pihlske Sameie ble solgt i 1909 av Gulbrand Gulbrandsen til Ole Mikkelsen for 600 kr. I 1923 ble Gjerdingen solgt sammen med garden Stordal av Ole Mikkelsen til Petter Olsen Gimse for 5000 kr. m/ rett i Pihlske Sameie.
Dernest solgtes Gjerdingen m. m. ved auksjonsskjøte i 1931 til Lars A. Olsrud. Et annet auksjonsskj. av 1939 omhandler også denne eiendom til samme oppsitter.